GDPR

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.miu.sk:

Jana Frantová – miu
Športová 477
925 32 Veľká Mača
IČO: 41 591 135
Tel.:
 0948 421 777
E-mail: miu zavináč miu bodka sk

Prevádzkovateľka Jana Frantová týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri objednávaní služieb, nakladá v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a v zmysle nariadenia GDPR č. 2016/679 (ďalej len “zákon o ochrane osobných údajov”)

2. Účel získavania a spracovania osobných údajov a právny základ spracovania osobných údajov:
Osobné údaje sa získavajú a spracovávajú výhradne za účelom dodania tovaru podľa objednávky zákazníka.

Plne rešpektujem súkromie našich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujem niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Právnym základom pre získavanie osobných údajov je zmluva medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (dotknutá osoba), ktorá je vo forme objednávky. Zákazník odoslaním objednávky vyjadruje súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

3. Oprávnený záujem, ktorý sa spracovaním sleduje
Oprávneným záujmom je dodanie tovaru na základe zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a zákazníkom (dotknutou osobou). Zákazníkom (objednávateľom tovaru) môže byť fyzická osoba-občan, fyzická osoba-podnikateľ, alebo právnická osoba. Od zákazníkov nepožadujem žiadnu registráciu, neoslovujem ich ani reklamnými ani inými marketingovými ponukami.

4. Zoznam potrebných osobných údajov a spôsob ich spracovania:
Riadim sa zásadou minimalizácie osobných údajov a spracovávam iba tie, ktoré sú nevyhnutné na vybavenie zákazky. Obvykle sú to: meno, priezvisko, adresa, číslo telefónu a e-mailová adresa, príp. IČO a DIČ. Tieto údaje zákazník dobrovoľne odosiela pomocou objednávkového formulára alebo prostredníctvom e-mailu prevádzkovateľovi. Zákazník sa sám dobrovoľne rozhodne, ktoré osobné údaje poskytne a akým spôsobom (osobne, telefonicky, e-mailom, pomocou formulára na webstránke). Tel. číslo a e-mail sú potrebné pre potvrdenie objednávky, upovedomenie o vybavení objednávky, resp. pre promptnejšie konzultovanie prípadných nejasností v objednávke. Meno, priezvisko a adresa sú nutné pre vyhotovenie faktúry a následné odoslanie vybavenej zákazky. IČO a DIČ sú potrebné pri vyhotovení faktúry.
Osobné údaje sa spracúvajú v listinnej a elektronickej forme.

V listinnej forme sa spracúvajú: podacie lístky v rámci poštového styku

Všetky uvedené doklady sa uchovávajú v uzamykateľnej miestnosti bez prístupu nepovolaných osôb.

V elektronickej podobe sa spracúvajú osobné údaje nasledovne:

objednávky s osobnými údajmi nachádzajú v poštovej schránke

v počítači sa v účtovnom programe evidujú osobné údaje v knihe odoslaných faktúr

5. Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Pri spracovaní a uchovávaní OÚ sa riadime daňovými a účtovnými zákonmi platnými v SR a lehotami vyžadovanými týmito zákonmi (osobné údaje obsiahnuté v listinnej forme dokladov). Zákazník sa odoslaním objednávky zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie, robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená so svojimi právami a povinnosťami.

Zákazník má právo kedykoľvek si vyžiadať svoje osobné údaje, má právo namietať, právo kedykoľvek si vyžiadať prístup k svojim osobným údajom a má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

6. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám.
K osobným údajom môžu mať prístup okrem prevádzkovateľa tieto subjekty: Websupport, s.r.o. – poskytovateľ hostingových služieb, Slovenská pošta, a.s. (pri odosielaní tovaru poštou), Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (pri odosielaní tovaru kuriérom)

Okrem uvedených subjektov osobné údaje nie sú prístupné ani poskytované iným tuzemským ani medzinárodným spoločnostiam, ani ich nikde nezverejňujeme.

7. Opatrenia prijaté na ochranu osobných údajov 
K spracovaniu a uchovávaniu vašich osobných údajov pristupujem zodpovedne. Prijala som technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby som zabránila ich zneužitiu, odcudzeniu alebo neoprávnenej manipulácii s nimi. Osobné údaje sú uložené na zašifrovanom disku počítača, ktorý je chránený heslom a antivírusovým programom, ktorý je pravidelne aktualizovaný. Prístup k počítaču má iba prevádzkovateľ, žiadne iné nepovolané osoby. Účtovné doklady, obsahujúce OÚ, sú bezpečne uložené v uzamknutom stole a uzamknutej miestnosti a nemá k nim prístup nikto iný okrem prevádzkovateľa. Účtovné doklady starších účtovných období sú bezpečne uložené v archíve, ktorý je uzamknutý, bez prístupu cudzích osôb. Denne vykonávam kontrolu bezpečnostných opatrení na ochranu vašich osobných údajov, mesačne kontrolujeme dodržiavanie lehôt na uchovávanie osobných údajov. Pri zistení bezpečnostného incidentu (strate, krádeži, zneužití osobných údajov) vás budem o tom najneskôr do 72 hodín informovať, rovnako ako aj Úrad na ochranu osobných údajov SR.